Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
29.08.18 09:27
 

 

  1. Kırşehir İli Merkez Belediye mücavir alan sınırları içerisinde biriken  ( kâğıt, cam, plastik, metal v.b.) Ambalaj atıkları 30.09.2019 tarihine kadar satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satışı yapılacaktır.
  2. İhale 14.09.2018 Cuma günü saat 10.30 ‘da Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Merkezinin 2.katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Satışı yapılacak Ambalaj atıklarının 1 (Bir) kğ İhale muhammen bedeli 0,46 TL olup ihaleye iştirak etmek için gereken % 3 geçici teminat tutarı 1.987,20 TL dir.
  4. İsteklilerin, ihale tarihi olan 14.09.2018 tarihi saat 10.00’a kadar Belediyemiz Şehirlerarası yeni Otobüs Terminali 1. Katında hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
  5.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

              5.1 Dilekçe,

                5.2 Tebligat için geçerli ikametgâh ya da adres beyanı

                5.3. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                               5.3.1.Kayıtlı bulunduğu vergi dairesinden son bir yıl içerisinde alınmış olan vergi durum bildirisi

                               5.3.2 Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi      

                               5.3.3 Belediye Gelir Şefliğine ödenecek250,00 TL karşılığında Şartname alındı Makbuzu,

                5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,

                5.5 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

                5.6 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

                5.7 2886 D.İ.K.’nun 84. Maddesi gereğine İhalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname,

                5.8 İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Ambalaj atığı toplama ayırma tesis lisansının aslı veya noter taktikli sureti,

               5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

         6.  İhale ile ilgili Şartname ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Temizlik işleri Müdürlüğünde görülebilecektir.

               

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    28.08.2018    

                                                                                                                                                                                                                                                                       İlan olunur.